Logo
Reklamacje 

Klient ma zawsze racje?
W przypadku trawnika ta maksyma nie zawsze się sprawdza. Wyja¶niamy dlaczego.
Reklamacje


Przypadek 1.- trawa nie wzeszła...

Je¶li do wysiewu użyli¶my mieszanki pochodz±cej z kwalifikowanego Ľródła a trawa nie wzeszła, prawdopodobnie zbyt krótko czekali¶my na efekt. Trawa to nie popularna rzeżucha która kiełkuje i rozrasta się w ci±gu kilku dni, a często tę ro¶linę klienci porównuj± przez analogię.
Trawnik do pełnego wschodu w optymalnych warunkach potrzebuje 3-4 tygodni. Wczesny b±dĽ póĽny siew gdy temperatury noc± s± niskie, może nie przynie¶ć rezultatów. Proszę zapoznać się z rozdziałem pt Zakładanie trawnika/Kiełkowanie.
Nawet siew w pełni lata może być nieudany gdyż przy wysokich temperaturach i niskiej wilgotno¶ci nasiona mog± wej¶ć w okres długotrwałego spoczynku trwałego.
Aby przyspieszyc siew należy przeprowadzić go w optymalnym terminie oraz zadbać o prawidłowe nawadnianie.

Inn± przyczyn± braku wschodów może być zbyt głęboki lub nierównomierny siew, wydziobanie przez ptaki, zmycie nasion przez ulewny deszcz lub nieumiejętne podlewanie silnym strumieniem wody.

Mieszanka trawnikowa kupowana w sklepie musi posiadać aktualne ¶wiadectwo kwalifikacyjne, gdzie okre¶lono procent kiełkowania nasion w warunkach labolatoryjnych. Przypadki braku wschodów nasion spowodowane błędami w mieszance s± do¶ć rzadkie. W spornej kwestii wysiewa się próbę pochodz±c± z tej samej partii i czeka 1 miesi±c. Je¶li nasiona kiełkuj±- reklamacja jest odrzucana.
 


Przypadek 2. - zamiast trawy wschodz± chwasty...

Materiał siewny pochodz±cy z kwalifikowanego Ľródła przechodzi przez badania kwafifikacyjne gdzie oceniana jest obecno¶ć zanieczyszczeń- nasion chwastów. Jełsi jest ona zbyt wysoka- mieszanka nie jest dopuszczona do obrotu.

Najczęstsz± przyczyn± wschodu chwastów jest niewła¶ciwe przygotowanie podłoża (patrz rozdział o Zakładaniu trawnika). Trzeba pamietać że chwasty wschod± szybciej niż trawa i ograniczaja tym samym dostęp do wody i ¶wiatła murawie.

Częst± przyczyn± pojawienia się chwastów na terenie gdzie ich nie było wcze¶niej jest grabienie ziemi przed siewem. Cze¶ć nasion chwastów (np. mietlica) uaktywnia kiełkowanie gdy zostan± wydobyte na powierzchnię (tzw reakcja fotoperiodyczna). Zjawisko to ma miejsce równolegle do siewu trawy st±d częste nieporozumienia.
 
[ top ]