Logo

Przygotowanie podłoża

Przygotowywanie podłoża
Przygotowanie terenu.
Pod trawnik najlepiej przeznaczyć teren o małym spadku (max. do 20%). Na stromych zboczach lepiej posadzić krzewy a glebę wy¶ciółkować. Problemem przy zboczach będzie koszenie: do koszenia na zboczach możemy używać kosiarek elektrycznych, podcinarek lub kosiarek spalinowych: dolnozaworowych przy spadku do około 4% i górnozaworych przy spadku do około 20%.

Przygotowanie podlebia.
W przypadku gleb wilgotnych, na których wiosn± zalega woda, trzeba położyć rurki drenarskie (5-10cm ¶rednicy) na głęboko¶ci 40-70cm i odległo¶ci co ok. 5m (gleby ciężkie) -10m (gleby lżejsze). Spadek powinien wynosić minimum 0.5% (5 cm na długo¶ci 1 metra). Przy większym obszarze rurki ł±czymy z rurami zbiorczymi a ich odpływ kierujemy do rowu, stawu, itp. W decyzji o potrzebie wykonania drenazu utwierdzić nas może następujace do¶wiadczenie: przy typowej wilgotno¶ci gleby (nie podczas suszy i po deszczu) wykopujemy kilka dołów o ¶rednicy 40 i głęboko¶ci 70cm a następnie zalewamy je wod±. Jeżeli woda w dołach utrzymuje się ponad 20 minut, założenie drenów jest konieczne. Na dreny układamy kilkucentymetrow± warstwę żwiru lub grubego piasku.

Kolejn± czynno¶ci± jest przygotowania warstwy urodzajnej, o optymalnej grubo¶ci co najmniej 10-15cm. Obowi±zkowo usuwamy gruz, resztki wapna murarskiego, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Następnie wyrównujemy teren, staraj±c się pozostawić naturaln± wierzchni± warstwę gleby.
Po wyrównaniu trzeba przekopać teren przyszłego trawnika usuwaj±c chwasty. W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metod± 'na krzyż' i wybieranie rozłogów chwastów wieloletnich. Można też stosować herbicydy zwalczaj±ce uci±żliwe chwasty wieloletnie. Jeżeli to możliwe cały teren nawozimy ziemi± kompostow± lub zwapnowan± popieczarkow±, b±dĽ też mieszamy wierzchni± warstwę z torfem odkwaszonym b±dĽ ¶rednim (najlepiej powyżej 20 litrów torfu na metr kwadratowy). Optymalny udział czę¶ci organicznych wynosi około 5% objęto¶ci podłoża.

Należy unikać zakopywania odpadów organiczych, żwiru, kamieni na miejscu przyszłego trawnika. Może to spowodować powstanie nierówno¶ci w miarę osiadania podłoża oraz powstawanie miejsc przesuszonych podczas lata.

W przypadku układania trawy z rolki należy równie starannie przygotować podłoże! W przeciwnym wypadku ułożona trawa nie ukorzeni się prawidłowo i wyschnie po upływie kilku tygodni. Trawę z rolki można nabyć u producenta, choć s± trudno¶ci z nabyciem małych powierzchni.

Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów dwuli¶ciennych.
Kolejna ważna czynno¶ć to wałowanie podłoża. Do tego celu najlepiej wykorzystać walce napełniane wod± lub piaskiem. Po wałowaniu gleba powinna mieć czas na ułożenie się (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijaj±ce się w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi np. zawieraj±cymi Glyphosat.