Logo

Krety w ogrodzie
Kret europejski zimuje w korytarzach w glebie na głęboko¶ci 50–60 cm (poniżej poziomu zamarzania), ale nie zapada w sen zimowy. Wiosn± kopie pod powierzchni± gleby korytarze tworz±c kretowiska. Dr±ż±c podziemne korytarze w poszukiwaniu pożywienia kret niszczy korzenie ro¶lin, które przewracaj± się i zamieraj±. Kretowiska utrudniaj± koszenie traw.

Kret ma czuły słuch: podczas żerowania wyszukuje swoje ofiary słuchem. Słyszy nawet odgłosy spadaj±cych kropli deszczu na powierzchnię gleby, dlatego wykorzystuje się dĽwięki do wypłaszania nieproszonego go¶cia np. odstraszacze dĽwiękowe lub wiatraczki.

Na mocy Rozporz±dzenia Ministra ¦rodowiska z dnia 28 wrze¶nia 2004 r. w sprawie gatunków dziko występuj±cych zwierz±t objętych ochron± (Dz. U. Nr 220 z 2004 r., poz. 2237; Zał±cznik nr 2) kret i karczownik objęty jest ochron± czę¶ciow± "z wyj±tkiem występuj±cego na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych".

Istnieje kilka sposobów zwalczania, o różnej skuteczno¶ci: wiatraczki wprowadzaj±ce drgania do gleby, odstraszacze elektroniczne, repelenty- odstraszacze chemiczne, ¶wiece do gazowania nor, pułapki zaciskowe, pułapki zapadkowe do chwytania, wysiew nasion ro¶łin odstraszajacych np. mięty, aksamitki.
Kopce kretów należy niwelować. Występowaniu kretów nie sprzyja hałas koszenia oraz wibracje zraszaczy wynurzalnych.
 


Łapka na krety