Logo
Wstęp 

Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie zwłaszcza wiosn± i sięga 2-4l na 1 m kw dziennie.
Trawnik powinien być nawadniany gdy ziemia wyschnie na głęboko¶ć 3 cm, dawkami nie większymi niż 5 l na 1 m kw. podłoża w ci±gu godziny. Ostrożnie należy podlewać trawnik na glebach ciężkich. W przypadku gleb suchych trawnik podlewamy małymi dawkami i czę¶ciej, aby ograniczyć stary wody.
Gleba powinna być zwilżona na głęboko¶ć ok. 10-15 cm, co gwarantuje wła¶ciwy rozwój systemu korzeniowego. Zbyt płytkie wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik mniej odpornym na suszę. Je¶li trawnik choruje nie należy go podlewać wieczorem, ale rano aby woda na ĽdĽbłach mogła szybko wyschn±ć.
Podlewanie w godzinach południowych pomaga schłodzić ro¶liny choć jest nieekonomiczne ze względu na szybkie parowanie i straty wody.
Trawa nie ma długich korzeni i dlatego woda musi być równomiernie dostarczona na cał± powierzchnię murawy. Do nawadniania powierzchni trawnika możemy zastosować zraszacze standardowe o dużym lub ¶rednim zasięgu np. wahadłowe, pulsacyjne b±dĽ turbinowe. Coraz czę¶ciej wła¶ciciele ogrodów wybieraj± jednak bardziej komfortowe i mniej pracochłonne rozwi±zanie- system zraszaczy wynurzanych.