Logo
Koszenie 

Częstsze koszenie sprzyja powstawaniu zwartej i gęstej murawy!
Wła¶ciwe przycinanie trawy gwarantuje otrzymanie mocnej, wyrównanej darni i komfort użytkowania. Wbrew pozorom jest to najbardziej pracochłonna czynno¶ć z jak± borykamy się jako posiadacze trawnika. W przypadku trawników reprezentacyjnych koszenie wykonujemy nawet dwa-trzy razy w tygodniu!
Wysoko¶ć koszenia zależy od typu trawnika i rodzaju tworz±cych go mieszanek, lecz standardowo nie powinna być większa niż 10cm (8-10cm trawniki przydomowe- gazonowe, 10- 15cm parkowe, ł±kowe).

Zbyt wysokie koszenie stwarza niebezpieczeństwo wypierania traw szlachetnych przez gatunki pospolite i chwasty! Koszenie wysokie zalecane jest przy pierwszym koszeniu trawników nowo założonych, położonych na nierównym podłożu, b±dĽ zaniedbanych- koszonych okresowo.

Zbyt niskie koszenie powoduje osłabienie wzrostu traw i przerzedzenie murawy, może też powodować szybsze wysychanie trawnika i pojawienie się niektórych chorób grzybowych oraz mchu. Zbyt niskie koszenie może także spowodować uszkodzenie noża kosiarki.
Pamiętajmy, że wysoko¶ć wykonania cięcia decyduje o stopniu zagęszczenia trawnika- długo¶ci międzywęĽli traw. Trawniki z przewag± traw kępkowych kosimy wyżej, z przewag± traw rozłogowych- niżej.
Pierwsze koszenie wykonujemy gdy najszybciej rosn±ca trawa osi±gnie wysoko¶ć: 6-10cm (6cm dla trawników gazonowych, 8-10 użytkowe, do 10cm-trawniki parkowe), wykonuj±c je wysoko: na 3,5-4-5-8cm w zależno¶ci od typu trawnika (dotyczy to również drugiego koszenia). Dopiero następne możemy wykonać niżej. Pamiętajmy również o dobrym naostrzeniu noża do pierwszego koszenia!
Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest zwałowanie trawnika lekkim wałem w celu doci¶nięcia ro¶lin i podłoża. Jeżeli zaniechamy czynno¶ci wałowania, zwłaszcza wczesn± wiosn±, może doj¶ć do wyrwania trawy z korzeniami przez nóż kosiarki.

Kiedy przyst±pić do koszenia? Szybko¶ć wiosennego wzrostu trawy jest uwarunkowana temperatur± powietrza i gruntu na danym terenie, lecz zależy również od kondycji trawnika po zimowaniu. Zwykle pierwsze koszenie przeprowadzamy na przełomie kwietnia i maja.
Częstotliwo¶ć koszenia zależy od szybko¶ci wzrostu traw, jednak w sezonie nie powinna być mniejsza od jednego koszenia w tygodniu (trawniki gazonowe). Inna zasada mówi, że przystępujemy do koszenia gdy trawa jest około 1/3 dłuższa od wysoko¶ci zamierzonej np. je¶li chcemy mieć trawę o długo¶ci: 6cm- kosimy j± gdy uro¶nie do około 10cm. Nie należy przy tym przekraczać granicy koszenia, która wynosi około 1/2 wysoko¶ci. Jeżeli mamy zamiar skosić nisko wysok± trawę lepiej rozłożyć cięcie na dwa etapy, wykonane w kilkudniowych odstępach.
Przed nastaniem zimy trawę należy nisko przyci±ć aby zapewnić lepsze zimowanie murawy.